emlog文章页添加已阅读时间

e1b61611302481.jpg

代码添加至模板文件echo_log.php适当位置(建议添加在正文结束后面)

css

      #tingliu{margin: 30px 0px 15px 0px; padding: 5px 0px 10px 0px; height: 100%; line-height: 2; text-align:center; font-size:14px; background: #f8f8f8; border: 1px dashed #CEB8A3; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; -moz-transition:all 0.2s ease-in-out 0s;-webkit-transition:all 0.2s ease-in-out 0s;}
      #tingliu:hover{background: #F4F1EF; border: 1px dashed #D9007C; border-radius:0px; -webkit-border-radius:0px; -moz-border-radius:0px;}
      .tingliu2{color:#7C4500;} .tingliu3{color: #C03131;} .tingliu4{position:relative; left:0px; top:3px;}
      .tingliu5{position:relative; left:0px; top:5px;}

代码

    <!--统计文章阅读时间开始-->
     <div id="tingliu"><span class="tingliu2 hint--top hint--bounce" data-hint="希望这篇文章能给你带来收获,去发表评论吧!?">
      <img src="http://ww4.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1f8qy1bokcrg300q00oq2r.gif" class="tingliu5"></span> &nbsp;
      <span class="tingliu2">您阅读这篇文章共花了:</span>&nbsp;
      <span class="tingliu3" id="stime"></span></div>
      <script language="JavaScript">var ss=0,mm=0,hh=0;function TimeGo(){ss++;if(ss>=60){mm+=1;ss=0}if(mm>=60){hh+=1;mm=0}ss_str=(ss<10?"0"+ss:ss);mm_str=(mm<10?"0"+mm:mm);tMsg=""+hh+"小时"+mm_str+"分"+ss_str+"秒";document.getElementById("stime").innerHTML=tMsg;setTimeout("TimeGo()",1000)}TimeGo();</script>
    <!--统计文章阅读时间结束-->

 

THE END

作者信息

作者:Emlly

我不懒,我只是开启了节能模式

返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论

快速评论:请填写QQ获取资料!

快捷回复:

未显示?请点击刷新